Právne informácie

VÁŽENÝ NÁVŠTEVNÍK!

Prečítajte si prosím pozorne nižšie uvedené informácie!

VŠEOBECNÉ PRÁVNE PODMIENKY A INFORMÁCIE

Prístupom na webovú stránku www.autoplanet.sk a prehliadaním jej obsahov dávate súhlas s uvedenými podmienkami. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, neotvárajte, prosím našu webovú stránku!

INFORMÁCIE

Spoločnosť AUTOPLANET s.r.o. vyvinula maximálne úsilie v záujme zabezpečenia toho, aby všetky informácie, uverejňované na internetovej stránke AUTOPLANET boli korektné a platné v momente ich uvedenia na tejto stránke . Napriek tomu AUTOPLANET ani výslovne, ani implicitne neručia za informácie, poskytované prostredníctvom tejto webovej stránky a vyhradzuje si právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho oznámenia vykonať modifikácie a opravy, ďalej si vyhradzuje webovú stránku, alebo informácie na nej zverejnené úplne, alebo čiastočne zrušiť. AUTOPLANET nezodpovedá za žiadne nepresnosti alebo nedostatky na tejto webovej stránke.

Akékoľvek rozhodnutie, založené na informáciách webovej stránky www.autoplanet.sk patrí do výlučnej zodpovednosti používateľa.

AUTOPLANET nepreberá zodpovednosť za žiadne straty alebo škody, vyplývajúce z prístupu k webovej stránke alebo jej informáciám, resp. z ich neprístupnosti alebo ich použitia.

AUTOPLANET nezodpovedá za tie prípadné škody, straty a náklady, ktoré vzniknú následkom používania webovej stránky, jej prípadnej nefunkčnosti, nesprávneho fungovania, prevádzkovej poruchy, nepovolenej zmeny údajov kýmkoľvek, ani za škody pochádzajúce z oneskorenia prenosu informácií, pôsobenia počítačového vírusu, poruchy linky alebo systému, alebo z iných podobných príčin.

AUTORSKÉ PRÁVO

Webové stránka AUTOPLANET , tam uvedený akýkoľvek obrazový, zvukový či textový obsah, resp. ich umiestnenie sú chránené autorským právom, resp. právom priemyselného vlastníctva. Ich akékoľvek použitie, je možné výlučne len s predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom spoločnosti AUTOPLANET.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že používanie v protiklade s uvedenými podmienkami, resp. od nich odlišné môže mať za následok občianskoprávne, trestnoprávne a autorskoprávne postihy. Spoločnosť AUTOPLANET môže vystupovať proti každému porušeniu práv, o ktorom získa informácie.