Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenie

Spoločnosť AUTOPLANET s.r.o. zodpovedá za vady motorového vozidla v rozsahu stanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom - zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. V prípade, že sa zodpovednosť AUTOPLANET s.r.o. voči kupujúcemu posudzuje podľa občianskoprávnych predpisov, vzhľadom na skutočnosť, že ide o ojazdené a použité motorové vozidlá – t.j. použitý tovar, platí, že práva kupujúceho vzhľadom na zodpovednosť AUTOPLANET s.r.o. za vady motorového vozidla zaniknú, ak ich kupujúci neuplatní v priebehu doby, ktorá je stanovená Občianskym zákonníkom, najneskôr však do 12 mesiacov odo dňa prevzatia motorového vozidla zo strany kupujúceho.

AUTOPLANET s.r.o. nezodpovedá:

  • za vady, ktoré vznikli predchádzajúcim použitím a opotrebením motorového vozidla alebo jeho súčastí a materiálu;

  • za vady, ktoré vznikli po prevzatí motorového vozidla kupujúcim;

  • za vady, resp. nedostatky, na ktoré bol kupujúci výslovne upozornený;

  • za vady o ktorých kupujúci vedel alebo musel vedieť v dobe uzatvorenia kúpnej zmluvy a to z osobnej obhliadky motorového vozidla alebo z vykonanej skúšobnej jazdy - tzv. vady zjavné /viditeľné v čase prevzatia motorového vozidla/.

Za účelom dôkladného preverenia technického stavu kupovaného motorového vozidla spoločnosť AUTOPLANET s.r.o. poskytuje kupujúcemu možnosť jeho obhliadky.

Reklamácia zo strany kupujúceho

Ak kupujúci vytkne AUTOPLANET s.r.o. také vady motorového vozidla, za ktoré AUTOPLANET s.r.o. v súlade s týmto bodom 2 Reklamačného poriadku nezodpovedá, takéto vytknutie vád sa nepovažuje za uplatnenie reklamácie v zmysle príslušných právnych predpisov /najmä zákona na ochranu spotrebiteľa/ a kupujúcemu neprislúcha zo strany AUTOPLANET s.r.o. žiadne písomné potvrdenie o odmietnutí reklamácie.

Spoločnosť AUTOPLANET s.r.o. poskytuje kupujúcemu záruku na právne vady, t.j. že zakúpené /ojazdené/ motorové vozidlo nepochádza z trestnej činnosti, že pred jeho predajom kupujúcemu nedošlo k neoprávnenému pozmeneniu, príp. k neoprávnenej manipulácii s číslom podvozku a s číslom motora, že v dobe predaja nie je na predmetné motorové vozidlo uplatňované záložné právo registrované v Centrálnom notárskom registri záložných práv.

V prípade výskytu vyššie uvedených právnych vád motorového vozidla, ktoré vyjdú najavo po kúpe, je kupujúci oprávnený odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy a AUTOPLANET s.r.o. je povinné vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za motorové vozidlo.

Práva z tejto záruky nie sú prevoditeľné na tretiu osobu a voči AUTOPLANET s.r.o. je oprávnený ju uplatňovať výhradne iba kupujúci.

Spoločnosť AUTOPLANET s.r.o. ďalej kupujúcemu garantuje, že motorové vozidlo je možné zaregistrovať na nového vlastníka na území Slovenskej republiky, a že tomu nebráni žiadny záznam príslušného orgánu štátnej správy. Táto záruka sa výslovne vzťahuje len na územie Slovenskej republiky, pričom spoločnosť AUTOPLANET s.r.o. nezabezpečuje administratívne úkony spojené s vývozom motorového vozidla a jeho evidenciou mimo územia Slovenskej republiky.

V prípade odstúpenia Kupujúceho od kúpnej zmluvy vráti AUTOPLANET s.r.o. Kupujúcemu kúpnu cenu motorového vozidla, a to oproti vráteniu motorového vozidla Kupujúcim AUTOPLANET s.r.o. do jeho sídla v stave, v akom ho od AUTOPLANET s.r.o. prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, spolu so všetkým príslušenstvom a súčasťami. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy nemá Kupujúci voči AUTOPLANET s.r.o. nárok na náhradu vzniknutej škody, či na úhradu nákladov s vrátením motorového vozidla. Kupujúci nemá nárok na úroky z peňažnej čiastky vrátenej mu AUTOPLANET s.r.o.. Práva z tejto záruky nie sú prevoditeľné na tretiu osobu a voči AUTOPLANET s.r.o. je oprávnený ich uplatňovať len a výhradne Kupujúci.

Reklamačné konanie – postup pri uplatnení reklamácie

Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu písomne uplatniť právo zo zodpovednosti AUTOPLANET s.r.o. za vady motorového vozidla od času, kedy tieto vady zistil alebo mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, v opačnom prípade jeho nároky z vád motorového vozidla zanikajú. Kupujúci pritom postupuje nasledovne:

• v sídle spoločnosti AUTOPLANET s.r.o. písomne spíše s kompetentným zamestnancom AUTOPLANET s.r.o. reklamačný protokol, v ktorom uvedie dôvod svojej reklamácie a podrobne popíše vady motorového vozidla a jeho prejavy;

• dôsledne a pravdivo vyplní všetky body predloženého reklamačného protokolu- formulára;

• na požiadanie AUTOPLANET s.r.o. zabezpečí dodanie potrebnej dokumentácie, resp. pristavenie motorového vozidla a poskytne všetku dostupnú súčinnosť pri vybavovaní jeho reklamácie.

Reklamácia zo strany predávajúceho

AUTOPLANET s.r.o. prijme reklamáciu kupujúceho na základe písomného protokolu o reklamácii, ktorú riadne zaregistruje v evidencii reklamácii. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný poskytnúť spoločnosti AUTOPLANET s.r.o. maximálnu súčinnosť, ktorá spočíva najmä : v pristavení motorového vozidla na obhliadku do priestorov sidle spoločnosti AUTOPLANET s.r.o., v predložení nevyhnutných dokladov k reklamovanému motorovému vozidlu /technický preukaz, servisná knižka, manuál na používanie atp./ a iné podľa okolností. V prípade, že kupujúci takúto súčinnosť neposkytne alebo odmietne poskytnúť, znemožní tak predávajúcemu riadne vybavenie reklamácie, v dôsledku čoho AUTOPLANET s.r.o. nezodpovedá za následne vzniknuté škody a dodatočné náklady kupujúceho. AUTOPLANET s.r.o. v takomto prípade tiež nezodpovedá za nevybavenie reklamácie kupujúceho riadne a včas.

V prípade, že posúdenie reklamácie závisí od odborného posúdenia tretej osoby /napr. znalca atp./, do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na toto odborné posúdenie reklamovanej vady motorového vozidla, ktoré sa realizuje mimo sidle spoločmnosti AUTOPLANET s.r.o. u kompetentnej tretej osoby. Celkové vybavenie reklamácie je AUTOPLANET s.r.o. povinné realizovať do 30 dní odo dňa spísania reklamačného protokolu a súčasnej obhliadky pristaveného motorového vozidla.

Vybavením reklamácie zo strany AUTOPLANET s.r.o. sa rozumie ukončenie reklamačného konania:

• odovzdaním opraveného motorového vozidla;

• výmenou motorového vozidla za iné;

• vrátením kúpnej ceny za motorové vozidlo /t.j. odstúpením od zmluvy/;

• vyplatením primeranej zľavy z ceny motorového vozidla;

• písomnou výzvou na prevzatie plnenia v súvislosti s vybavovaním reklamácie vád motorového vozidla;

• odôvodneným zamietnutím reklamácie vád motorového vozidla

Ak AUTOPLANET s.r.o. reklamáciu neuzná a predpokladá jej zamietnutie, bezodkladne zabezpečí vypracovanie odborného posúdenia podľa požiadaviek zákona č. 250 /2007 na ochranu spotrebiteľa.

AUTOPLANET s.r.o. vydá zákazníkovi písomné potvrdenie o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Pri zamietnutí reklamácie kupujúceho, AUTOPLANET s.r.o. riadne odôvodní svoje stanovisko, a to aj s odvolaním sa na závery odborného alebo znaleckého posudku vyhotoveného k danej reklamácii.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 20.07.2016

Martina Litavská - konateľ